29.10.58

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ประกาศนียบัตรเวชระเบียน

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

หลักสูตรประกาศนียบัตรเวชระเบียน

ฝึกปฏิบัติงาน ระหว่าง  วันที่ 7 มีนาคม 2565 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2565
 • น.ส.กมลรัตน์ ตระกูลปักษีโรจน์
 • น.ส.พิมพ์ลภัส เหมือนแท้

ฝึกปฏิบัติงาน ระหว่าง วันที่ 27 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 19 มีนาคม 2563
 • นายสุทธิพงษ์ ทองประยูร
 • นายจิตรดิลก โชติศรี
 • นายสุริยา อุปัญญ์


ฝึกปฏิบัติงาน ระหว่าง วันที่ 6 พฤษภาคม 2562-3 กรกฎาคม 2562
 • นางสาวสุภาวรรณ  สุรินทร์
 • นางสาวสูศาน  เจ๊ะดีรอกี
 • นางสาวอรดา  จิระดม
 • นางสาวอัสมัด  มะหะมะ

ฝึกปฏิบัติงาน ระหว่าง วันที่ 15 พฤษภาคม 2561-6 กรกฎาคม 2561
 • นางสาวจตุพร  เชื้อวงษ์
 • นางสาวมณฑิฌา  สิงหชาติ
 • นางสาวมัณทนา  บุญราศรี
 • นางสาววิสุดา  บาลจบ

ฝึกปฏิบัติงาน ระหว่าง วันที่ 12 พฤษภาคม 2559-1 กรกฎาคม 2559
 • นายธนภูมิ ฉัตรขำ
 • นายศุภกร ด้ายกลาง
 • นายชุติพงศ์ กิ่งกนทา
 • นายจิรายุ พรมจุมปู

ฝึกปฏิบัติงาน ระหว่าง วันที่ 2 มิถุนายน 2558-29 กรกฎาคม 2558

 • นางสาวขนิษฐา ภู่ชัย
 • นางสาวณัฐวรา รักษ์มณี
 • นางสาวยุภาภรณ์ ทองคำ
 • นางสาวอาริยา สุนาโท 


ฝึกปฏิบัติงาน ระหว่าง วันที่ 1 เมษายน ถึง วันที่ 3 กรกฎาคม 2557
 • นางสาวนีรชา  เติมกล้า
 • นางสาววีระญา  คล้ายคลึง
 • นางสาวสุภารัช  แขวงสุข
 • นางสาวอัมพร  เกษศิริ

ฝึกปฏิบัติงาน ระหว่าง วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2557
 • นางสาวกฤติกาญจน์  ก๋งพริ้ง
 • นางสาววนิดา  พิทยาการนุรัตน์
 • นางสาววรัญญา  รัสภา
 • นางสาวอัมพิกา  ทะสุใจ

ฝึกปฏิบัติงาน ระหว่าง วันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ถึง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556
 • นางสาวโสภาพรรณ  จตุหงษ์
 • นางสาวนริศรา  เหล่าพลประทีป
 • นางสาวนฤมล  คชฤทธิ์
 • นางสาวกรกวี  ถามูลตรี

ฝึกปฏิบัติงาน ระหว่าง วันที่ 14 มีนาคม 2554 ถึง วันที่ 17 มิถุนายน 2554
 • นางสาวจิราภรณ์  สุดสวาท
 • นางสาวจีราวรรณ  เมืองแก้ว
 • นางสาวชุติมา  เอมโอษฐ์
 • นางสาวนัฐภรณ์  พลกล้า

ฝึกปฏิบัติงาน ระหว่าง วันที่ 26 ตุลาคม 2553 ถึง วันที่ 21 มกราคม 2554
 • นางสาวเกสรา  พุฒนาค
 • นางสาวธาราทิพย์  ติณโสภารัตน์
 • นางยุพิน  ชื่นบาล
 • นางสุนีรัตน์  รู้เจน

ฝึกปฏิบัติงาน ระหว่าง วันที่ 26 ตุลาคม 2552 ถึง วันที่ 22 มกราคม 2553
 • นางสาวชดารัตน์  สุวรรณอำไพ
 • นางสาวทาริกา  บุญปัน
 • นางสาวศุภลักษณ์  สุบุญมี
 • นางสาวอลิษา  จุนันท์

ฝึกปฏิบัติงาน ระหว่าง วันที่ 27 ตุลาคม 2551  ถึง วันที่ 23 มกราคม 2552
 • นายกรกนก  เสียมไพรี
 • นายไชยพัจน์  เชษฐ์พงพิทัก
 • นายไพศาล  โต๊ะไธสง
 • นายอภิเชษฐ์   เสียงสูงเนิน