29.10.58

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล 

ฝึกปฏิบัติงาน ระหว่าง วันที่ 11 สิงหาคม 2557  ถึง วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
  • นางสาวนุสรา  ชมพูนุช

.