ตารางการฝึกงาน
การจัดระบบงานเวชระเบียนผู้ป่วยนอก
1.การจัดทำเวชระเบียน
การซักประวัติและการคัดกรอง
การบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มและฐานข้อมูล
การตรวจสอบสิทธิการรักษา
2.การจัดเก็บเวชระเบียน
การลงทะเบียนรับคืน
การแยกหมวดหมู่
การจัดเก็บเข้าตู้เก็บ
3.การดูแลรักษาเวชระเบียน
การตรวจสอบแฟ้มเวชระเบียน
การซ่อมแซมแฟ้มเวชระเบียน
4.การค้นหาเวชระเบียน
การค้นหาเวชระเบียนในชั้นเก็บและในฐานข้อมูล
การลงทะเบียนส่งตรวจ
5.การให้บริการยืมคืนเวชระเบียน
รับใบขอยืมเวชระเบียน
ค้นหาเวชระเบียน
บันทึกข้อมูลการยืม
รับคืนเวชระเบียน
ติดตามเวชระเบียนที่ยังไม่ได้รับคืน
การทำลายเวชระเบียน
การจัดระบบงานเวชระเบียนผู้ป่วยใน
1.การจัดทำเวชระเบียน
การลงทะเบียนรับผู้ป่วย
การจัดเตรียมเวชระเบียน
การเรียงแบบฟอร์มเข้าแฟ้ม
2.การจัดเก็บเวชระเบียน
การลงทะเบียนรับคืน
การแยกหมวดหมู่
การจัดเก็บเข้าตู้เก็บ
3.การดูแลรักษาเวชระเบียน
การตรวจสอบแฟ้มเวชระเบียน
การซ่อมแซมแฟ้มเวชระเบียน
4.การค้นหาเวชระเบียน
การค้นหาเวชระเบียนในชั้นเก็บและฐานข้อมูล
การติดตามเวชระเบียน
5.การให้บริการยืม-คืน เวชระเบียน
รับใบขอยืมเวชระเบียน
ค้นหาเวชระเบียน
บันทึกข้อมูลการยืม
รับคืนเวชระเบียน
ติดตามเวชระเบียนที่ยังไม่ได้รับคืน
6.การทำลายเวชระเบียน (สังเกตการณ์)
การควบคุมคุณภาพระบบงานเวชระเบียน
การรวบรวมข้อมูล
การแยกหมวดหมู่ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
รายงานผลการวิเคราะห์
งานอื่น ๆ
การเงิน :การรียกเก็บเงินผู้ป่วยนอก
E-Claim :การเรียกเก็บเงินผู้ป่วยใน
ศูนย์คอมพิวเตอร์
งานสารสนเทศ