3.2.59

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศทางธุรกิจ

ฝึกปฏิบัติงาน ระหว่าง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562-31 พฤษภาคม 2562  
  1. นางสาวกชกร  กลิ่นพราหมณ์
  2. นายชนัญญู  อินท์ขลิบ
  3. นางสาวสุภาภรณ์  เอมกระมล


.