15.5.62

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ฝึกปฏิบัติงาน ระหว่าง วันที่ 1มิถุนายน 2565-26 กรกฎาคม 2565
  • นางสาวสุธาภัทร บัวดี 


.