9.3.58

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน

1.ชื่อวิชา: ฝึกปฏิบัติการงานเวชระเบียน

2.คำอธิบายรายวิชา
 • ฝึกปฏิบัติการ การจัดทำ จัดเก็บ ดูแลรักษาและทำลาย ค้น ยืม คืน รวมทั้งการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานเวชระเบียน ควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานเวชระเบียนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน รวมทั้งปลูกฝังให้มีจริยธรรมและจิตสำนึกในการให้บริการงานเวชระเบียน คิดวิเคราะห์ มีความรับผิดชอบ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
3.ผลลัพธ์การเรียนรู้
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบงานเวชระเบียนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
 • สามารถจัดทำ จัดเก็บ ดูแลรักษาและทำลาย ค้น ให้บริการยืม-คืนเวชระเบียนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในได้
 • สามารถเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จในงานเวชระเบียนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในได้
 • สามารถควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานเวชระเบียนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในได้
 • สามารถคิดวิเคราะห์และนำไปประยุกต์ใช้ในงานเวชระเบียนได้
 • มีพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา มีจริยธรรมและจิตสำนึกในการให้บริการ มีภาวะผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีม ใฝ่รู้ และพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงาน
4.วัตถุประสงค์ของรายวิชา หลังสิ้นสุดการศึกษา
 • ความรู้ความเข้าใจในระบบงานเวชระเบียนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
 • สามารถจัดทำ จัดเก็บ ดูแลรักษาและทำลาย ค้น ให้บริการยืม-คืนเวชระเบียนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในได้
 • สามารถเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จในงานเวชระเบียนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในได้
 • สามารถควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานเวชระเบียนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในได้
 • สามารถคิดวิเคราะห์และนำไปประยุกต์ใช้ในงานเวชระเบียนได้
 • มีพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา มีจริยธรรมและจิตสำนึกในการให้บริการ มีภาวะผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีม ใฝ่รู้ และพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงาน
5.ระยะเวลาการศึกษา ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2558 ภาคการศึกษาปลายปีการศึกษา 2557
 • นักศึกษามีระยะการฝึกปฏิบัติงาน 120 ชั่วโมงปฏิบัติงานจริง โดยนักศึกษาจะต้องมีเวลาฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาทั้งหมด

6.นักศึกษาในชั้นปี  ชั้นปีที่ 3

7.สถานที่ฝึกปฏิบัติ  หน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านเวชระเบียนโรงพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป หรือโรงพยาบาลที่มีฐานะเทียบเท่า

8.การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
1.ฝึกปฏิบัติงานด้านการจัดระบบงานเวชระเบียนผู้ป่วยนอก
 • การจัดทำ
 • การจัดเก็บ
 • การค้นหา
 • การยืม-คืน
 • การดูแลรักษา
 • การทำลาย
2.ฝึกปฏิบัติงานด้านการจัดระบบงานเวชระเบียนผู้ป่วยใน
 • การจัดทำ
 • การจัดเก็บ
 • การค้นหา
 • การยืม-คืน
 • การดูแลรักษา
 • การทำลาย
3.ฝึกปฏิบัติงานควบคุมคุณภาพเวชระเบียนโดยการวิเคราะห์ข้อมูลและการประยุกต์ใช้ในด้านการจัดทำ
การจัดเก็บ การค้นหา การยืม-คืน
 • การรวบรวมข้อมูล
 • การแยกหมวดหมู่ข้อมูล
 • การวิเคราะห์ข้อมูล
 • รายงานผลการวิเคราะห์
 

9.กิจกรรมการเรียนการสอน

การจัดระบบงานเวชระเบียนผู้ป่วยนอก
1.การจัดทำเวชระเบียน
 • การซักประวัติและการคัดกรอง
 • การบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มและฐานข้อมูล
 • การตรวจสอบสิทธิการรักษา
2.การจัดเก็บเวชระเบียน
 • การลงทะเบียนรับคืน
 • การแยกหมวดหมู่
 • การจัดเก็บเข้าตู้เก็บ
3.การดูแลรักษาเวชระเบียน
 • การตรวจสอบแฟ้มเวชระเบียน
 • การซ่อมแซมแฟ้มเวชระเบียน
4.การค้นหาเวชระเบียน
 • การค้นหาเวชระเบียนในชั้นเก็บและในฐานข้อมูล
 • การลงทะเบียนส่งตรวจ
5.การให้บริการยืมคืนเวชระเบียน
 • รับใบขอยืมเวชระเบียน
 • ค้นหาเวชระเบียน
 • บันทึกข้อมูลการยืม
 • รับคืนเวชระเบียน
 • ติดตามเวชระเบียนที่ยังไม่ได้รับคืน
 • การทำลายเวชระเบียน

การจัดระบบงานเวชระเบียนผู้ป่วยใน

1.การจัดทำเวชระเบียน
 • การลงทะเบียนรับผู้ป่วย
 • การจัดเตรียมเวชระเบียน
 • การเรียงแบบฟอร์มเข้าแฟ้ม
2.การจัดเก็บเวชระเบียน
 • การลงทะเบียนรับคืน
 • การแยกหมวดหมู่
 • การจัดเก็บเข้าตู้เก็บ
3.การดูแลรักษาเวชระเบียน
 • การตรวจสอบแฟ้มเวชระเบียน
 • การซ่อมแซมแฟ้มเวชระเบียน
4.การค้นหาเวชระเบียน
 • การค้นหาเวชระเบียนในชั้นเก็บและฐานข้อมูล
 • การติดตามเวชระเบียน
5.การให้บริการยืม-คืน เวชระเบียน
 • รับใบขอยืมเวชระเบียน
 • ค้นหาเวชระเบียน
 • บันทึกข้อมูลการยืม
 • รับคืนเวชระเบียน
 • ติดตามเวชระเบียนที่ยังไม่ได้รับคืน
6.การทำลายเวชระเบียน (สังเกตการณ์)

การควบคุมคุณภาพระบบงานเวชระเบียนโดยการวิเคราะห์ข้อมูลและประยุกต์ใช้ด้านจัดทำ จัดเก็บ ค้นหา ยืม-คืน การบันทึกเวชระเบียน
 • การรวบรวมข้อมูล
 • การแยกหมวดหมู่ข้อมูล
 • การวิเคราะห์ข้อมูล
 • รายงานผลการวิเคราะห์

ศึกษาระบบงานเวชระเบียน


โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านวิชาชีพในแหล่งฝึกปฏิบัติงาน 
ภาควิชาเวชระเบียน  วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก 
วันที่ 4-7 มิถุนายน 2562
 • นางสาวปราณี ลิ้มกุล
 • นางสาวญาณิศา วงษ์สมบัติ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี

ระดับ ปวส.

ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ

สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ฝึกปฏิบัติงาน ระหว่าง วันที่ 16 มีนาคม 2559-19 พฤษภาคม 2559

          1.นายอิทธิพล  อุ่นเดช

          2.นายจักรพันธ์ อินทร์ทรง

          3.นายชัยณัฏฐ์  สังข์สุวรรณ
.