14.8.57

สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

สหกิจศึกษา หรือ โคออป (อังกฤษco-op:Co-operative Education)  เป็นรูปแบบการผสมผสานระหว่างความรู้ที่ใช้ในห้องเรียน กับการทำงานที่ใช้ประสบการณ์จริง โดยรูปแบบทั่วไปคือการให้นักศึกษาไปทำงานจริงในระหว่างภาคเรียนการศึกษา ขณะเดียวกันก็มีการให้คะแนนและมีหน่วยกิตให้ โดยจะแตกต่างกับการฝึกงานที่นักศึกษาจะใช้เวลาในช่วงปิดเทอมไปทำงาน จุดมุ่งหมายของสหกิจศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถได้ทดลองประสบการณ์ทำงานจริง และได้มีการเตรียมตัวก่อนจบการศึกษาเพื่อพร้อมจะทำงานได้ 

านเวชระเบียน รพ.ราชบุรี รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มอบความไว้วางใจ ส่ง นางสาวนุสรา  ชมพูนุช  ฝึกปฏิบัติงานที่ งานเวชระเบียน รพ.ราชบุรี ระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม 2557 ถึง   วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557


http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2


10.7.57

หลักสูตรเวชระเบียน

1.วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ สถาบันพระบรมชนก กระทรวงสาธารณสุข

มีเปิดสอน 2 ระดับ ดังนี้ 
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (เวชระเบียน) Bachelor of Public Health (Medical Record)  
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร: ปวส. เวชระเบียน

        
2.คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล                                                                  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน
Bachelor of Science Program in Medical Record                                                                                                                               
ชื่อปริญญา                                                                                                                                                                                   
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เวชระเบียน) Bachelor of  Science  (Medical Record)
(ชื่อย่อ) วท.บ. (เวชระเบียน) B.Sc. (Medical Record)

ปรัชญาของหลักสูตร                                                                                                                                                                
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน มุ่งสร้างบัณฑิตด้านเวชระเบียนที่มีคุณภาพ คุณธรรม มีเจตคติอันดีงามในการประกอบวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถที่จำเป็นในวิชาชีพเวชระเบียน ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ สาธารณสุข สถิติและคอมพิวเตอร์ อันเป็นพื้นฐานในการประยุกต์ความรู้เพื่อการพัฒนางานด้านเวชระเบียน รวมทั้งให้บัณฑิตมีทักษะในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  • มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ และวิชาพื้นฐานด้านการแพทย์ ที่สามารถประยุกต์ใช้ในการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้
  • สามารถวิเคราะห์ และประยุกต์ความรู้ทางด้านเวชระเบียน เพื่อปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ประยุกต์เทคโนโลยี สารสนเทศ และเทคโนโลยีด้านการแพทย์ มาใช้กับการบริการด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาลได้อย่างเหมาะสม
  • มีความรู้ด้านการบริหารงานด้านเวชระเบียน และการบริหารงานในสถานบริการทางทางการแพทย์และสาธารณสุข และสามารถประยุกต์ใช้ในสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสมกับขนาด และบริบทขององค์กรเหล่านั้น
  • มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพต่อการปฏิบัติงานด้านเวชระเบียน

29.1.57

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเวชระเบียน
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554

สถาบันพระบรมราชชนก
ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
 
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา

http://www.informatics.buu.ac.th/cid/document/2554-09/4_1.pdf