29.10.58

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก


หลักสูตวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเวชระเบียน

ฝึกปฏิบัติงาน ระหว่าง วันที่ 30 ตุลาคม 2566 - 29 ธันวาคม2566 (ปี4)
 • นางสาวอัจฉริยา มงคล
 • นางสาวทิพย์ยุพา แข็งขัน
 • นางสาวสณธิยา หมาดโส๊ะ
 • นางสาวฉันทิศา ผิวพรรณ

ฝึกปฏิบัติงาน ระหว่าง วันที่ 25ตุลาคม2565-29ธันวาคม2565 (ปี4)
 • นางสาวลลิตาพร เชตฐราช
 • นางสาวจันทิรา จันทกลัด
 • นางสาวศิวพร จันทร์มี
 • นางสาวณิศวรา รัตนภักดี
 • นางสาวกนกพร ชุ่มใจ

ฝึกปฏิบัติงาน ระหว่าง วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563-12 มีนาคม 2564 (ปี3)
 • นางสาวพลับพลึง  เพียกุนา
 • นางสาวโยษิกา  มังสุไร
 • นางสาววรรณฤดี  หาดเพชร
 • นางสาวปิยธิดา  แซ่ลิ้ม

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาเวชระเบียน

ฝึกปฏิบัติงาน ระหว่าง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562-3 พฤษภาคม 2562 (ปี3)/23เมย.62
 • นางสาวเจนจิรา  ชนะศรี
 • นางสาวธิติสุดา  แก้วจันทร์
 • นางสาววรรณพร  ชัยชุมพร
 • นางสาวศศิรา  รัตนภักดี
 • นางสาวอติพร  กลิ่นฉุน

ฝึกปฏิบัติงาน ระหว่าง วันที่ 18 มกราคม 2559-15 มีนาคม 2559 (ปี4)
 • น.ส.จุฑามาศ  ปลายแก่น
 • น.ส.ชาลิสา  เอียดช่วย
 • น.ส.อติกานต์  กลั่นแก่นเวช
 • น.ส.ศิวะพร  ไกลถิ่น

ฝึกปฏิบัติงาน ระหว่าง วันที่ 16 เมษายน 2558-8 พฤษภาคม 2558 (ปี3)
 • น.ส.ชนกพร  ภูมิการีย์
 • นายปรัชญา  สันทะนะ
 • น.ส.ยุวรัตน์  หิงไธสง
 • น.ส.วันนรี  วิทักษ์บุตร
 • น.ส.ศิวะพร  ไกลถิ่น
 • นายสหรัฐ  รักษาศิริ
 • น.ส.สุชาดา  จันทร์สมร
 • น.ส.สุพัตรา  พิมพา

ฝึกปฏิบัติงาน ระหว่าง วันที่ 23 มีนาคม 2558 -10 เมษายน 2558 (ปี3)
 • น.ส.กมลวรรณ  อาจฉายา
 • น.ส.กุลลดา โพธิ์นา
 • นายธนพล  พรหมเมือง
 • น.ส.ธนาพร  ด้วงสูงเนิน
 • น.ส.ปัญชญาพร  พันธุ์คำ
 • น.ส.พุทธิดา  สุ่มประเสริฐ
 • น.ส.ภัทรียา  แก้วเมืองกลาง
 • นายวัชรินทร์  สว่างศรี

ฝึกปฏิบัติงาน ระหว่าง วันที่ 2 มีนาคม 2558 -20 มีนาคม 2558 (ปี3)
 • น.ส.กนกนาฏ แก้วพวง
 • น.ส.ดวงกมล อิ่มเอิบ
 • น.ส.นัยนา  สมศรี
 • นายภาคภูมิ  แสงชาตรี
 • นายมนตรี  ม่วงแถม
 • น.ส.ลลิตา  ท้าวกัลยา
 • น.ส.สกุณา  ใจปัดชา
 • น.ส.สุกานดา  สุขศาลา

ศึกษาดูงาน เรื่อง การควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพโรงพยาบาลในงานเวชระเบียนผู้ป่วยใน
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 
 • นส.กมลวรรณ  วงษ์ฝุง
 • นส.ปิยณัฐ  นาคดี
 • นส.มินตรา  ปานเจริญ
 • นส.วสุนันท์  มโนคติธรรม
 • นายธนกฤต  ชื่นบาน