วิชาที่ฝึกปฏิบัติ

งานเวชระเบียนผู้ป่วยนอก 
 • การซักประวัติ และคัดกรองผู้ป่วย
 • การลงทะเบียนผู้ป่วยนอก
 • การจัดเก็บเวชระเบียนผู้ป่วยนอก
 • การดูแลรักษาเวชระเบียนผู้ป่วยนอก
 • การทำลายเวชระเบียนผู้ป่วยนอก
 • การสืบค้นเวชระเบียนผู้ป่วยนอก
 • การให้บริการยืม-คืน เวชระเบียนผู้ป่วยนอก
 • การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
 • การดำเนินงานควบคุมคุณภาพ

งานเวชระเบียนผู้ป่วยใน
 • การลงทะเบียนผู้ป่วยใน
 • การจัดเรียงแบบฟอร์มเวชระเบียนผู้ป่วยใน
 • การจัดเก็บเวชระเบียนผู้ป่วยใน
 • การดูแลรักษาเวชระเบียนผู้ป่วยใน
 • การสืบค้นเวชระเบียนผู้ป่วยใน
 • การให้บริการยืม-คืน เวชระเบียนผู้ป่วยใน
 • การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 
 • การดำเนินงานควบคุมคุณภาพ

การให้รหัสทางการแพทย์ การให้รหัสโรค รหัสผ่าตัดและหัตถการ ที่เกี่ยวกับ
 • กลุ่มโรคติดเชื้อและปรสิตบางชนิด (A00-B99)
 • โรคเนื้องอก (C00-D48)
 • โรคเลือด อวัยวะที่สร้างเลือดและความผิดปกติที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันบางชนิด (D50-D89)
 • โรคต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิซึม (E00-E90)
 • โรคทางจิตเวชและความผิดปกติของพฤติกรรม (F00-F99)
 • โรคระบบประสาท (G00-G99)
 • โรคของตาและส่วนประกอบของตา (H00-H59)
 • โรคของหูและปุ่มกกหู (H60-H95)
 • โรคระบบไหลเวียนโลหิต (I00-I99)
 • โรคระบบหายใจ (J00-J99)
 • โรคระบบย่อยอาหาร (K00-K99)
 • โรคของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง(L00-L99)
 • โรคระบบกล้ามเนื้อร่วมโครงร่างและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (M00-M99)
 • โรคของระบบสืบพันธ์และปัสสาวะ (N00-N99)
 • การตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด (O00-O99)
 • ภาวะบางอย่างที่เกิดในระยะปริกำเนิด (P00-P96)
 • ความผิดปกติ ความพิการแต่กำเนิด และโครโมโซมผิดปกติ (Q00-Q99)
 • อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบจากการตรวจทางคลินิกและตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มิได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น (R00-R99)
 • การบาดเจ็บ การเป็นพิษและผลติดตามจากเหตุภายนอก (S00-T98)
 • สาเหตุภายนอกของการป่วยและตาย (V01-Y98)
 • ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อสถานะสุขภาพและการเข้ารับบริการสุขภาพ (Z00-Z99)

งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ระบบเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล
 • ระบบคุณภาพในโรงพยาบาล
 • ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล