29.1.57

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเวชระเบียน
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554

สถาบันพระบรมราชชนก
ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
 
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา

http://www.informatics.buu.ac.th/cid/document/2554-09/4_1.pdf