ระเบียบปฏิบัติ


  • นักศึกษาต้องฝึกปฏิบัติงานทุกวันราชการ เวลา 08.30-16.30 น.
  • นักศึกษาต้องลงบันทึกเวลามาฝึกปฏิบัติงาน และเวลากลับ เป็นหลักฐานทุกวัน
  • ในระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน ไม่อนุญาตให้นักศึกษาขาดการฝึกปฏิบัติงาน ถ้านักศึกษาลา หรือขาดในระหว่างการฝึกปฏิบัติงานชดเชย เป็น 2 เท่าของเวลาที่ขาดไป