9.3.58

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี

ระดับ ปวส.

ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ

สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ฝึกปฏิบัติงาน ระหว่าง วันที่ 16 มีนาคม 2559-19 พฤษภาคม 2559

          1.นายอิทธิพล  อุ่นเดช

          2.นายจักรพันธ์ อินทร์ทรง

          3.นายชัยณัฏฐ์  สังข์สุวรรณ
.