9.3.58

ศึกษาระบบงานเวชระเบียน


โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านวิชาชีพในแหล่งฝึกปฏิบัติงาน 
ภาควิชาเวชระเบียน  วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก 
วันที่ 4-7 มิถุนายน 2562
  • นางสาวปราณี ลิ้มกุล
  • นางสาวญาณิศา วงษ์สมบัติ