29.10.58

หลักสูตรเวชระเบียน

1.วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก สถาบันพระบรมราชชนก 

 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (เวชระเบียน) Bachelor of Public Health (Medical Record) 
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร: ปวส. เวชระเบียน
       
2.คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล    
                                                             
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน
Bachelor of Science Program in Medical Record                                                                                                                              
ชื่อปริญญา                                                                                                                                                                                  
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เวชระเบียน) Bachelor of  Science  (Medical Record)
(ชื่อย่อ) วท.บ. (เวชระเบียน) B.Sc. (Medical Record)

ปรัชญาของหลักสูตร                                                                                                                                                                
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน มุ่งสร้างบัณฑิตด้านเวชระเบียนที่มีคุณภาพ คุณธรรม มีเจตคติอันดีงามในการประกอบวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถที่จำเป็นในวิชาชีพเวชระเบียน ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ สาธารณสุข สถิติและคอมพิวเตอร์ อันเป็นพื้นฐานในการประยุกต์ความรู้เพื่อการพัฒนางานด้านเวชระเบียน รวมทั้งให้บัณฑิตมีทักษะในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ และวิชาพื้นฐานด้านการแพทย์ ที่สามารถประยุกต์ใช้ในการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้
สามารถวิเคราะห์ และประยุกต์ความรู้ทางด้านเวชระเบียน เพื่อปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประยุกต์เทคโนโลยี สารสนเทศ และเทคโนโลยีด้านการแพทย์ มาใช้กับการบริการด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาลได้อย่างเหมาะสม
มีความรู้ด้านการบริหารงานด้านเวชระเบียน และการบริหารงานในสถานบริการทางทางการแพทย์และสาธารณสุข และสามารถประยุกต์ใช้ในสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสมกับขนาด และบริบทขององค์กรเหล่านั้น
มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพต่อการปฏิบัติงานด้านเวชระเบียน


http://www.sh.mahidol.ac.th/th/view.php?id=361
http://www.pi.ac.th/course/
http://www.informatics.buu.ac.th/cid/document/2554-09/4_1.pdf
.

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ประกาศนียบัตรเวชระเบียน

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

หลักสูตรประกาศนียบัตรเวชระเบียน

ฝึกปฏิบัติงาน ระหว่าง  วันที่ 7 มีนาคม 2565 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2565
 • น.ส.กมลรัตน์ ตระกูลปักษีโรจน์
 • น.ส.พิมพ์ลภัส เหมือนแท้

ฝึกปฏิบัติงาน ระหว่าง วันที่ 27 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 19 มีนาคม 2563
 • นายสุทธิพงษ์ ทองประยูร
 • นายจิตรดิลก โชติศรี
 • นายสุริยา อุปัญญ์


ฝึกปฏิบัติงาน ระหว่าง วันที่ 6 พฤษภาคม 2562-3 กรกฎาคม 2562
 • นางสาวสุภาวรรณ  สุรินทร์
 • นางสาวสูศาน  เจ๊ะดีรอกี
 • นางสาวอรดา  จิระดม
 • นางสาวอัสมัด  มะหะมะ

ฝึกปฏิบัติงาน ระหว่าง วันที่ 15 พฤษภาคม 2561-6 กรกฎาคม 2561
 • นางสาวจตุพร  เชื้อวงษ์
 • นางสาวมณฑิฌา  สิงหชาติ
 • นางสาวมัณทนา  บุญราศรี
 • นางสาววิสุดา  บาลจบ

ฝึกปฏิบัติงาน ระหว่าง วันที่ 12 พฤษภาคม 2559-1 กรกฎาคม 2559
 • นายธนภูมิ ฉัตรขำ
 • นายศุภกร ด้ายกลาง
 • นายชุติพงศ์ กิ่งกนทา
 • นายจิรายุ พรมจุมปู

ฝึกปฏิบัติงาน ระหว่าง วันที่ 2 มิถุนายน 2558-29 กรกฎาคม 2558

 • นางสาวขนิษฐา ภู่ชัย
 • นางสาวณัฐวรา รักษ์มณี
 • นางสาวยุภาภรณ์ ทองคำ
 • นางสาวอาริยา สุนาโท 


ฝึกปฏิบัติงาน ระหว่าง วันที่ 1 เมษายน ถึง วันที่ 3 กรกฎาคม 2557
 • นางสาวนีรชา  เติมกล้า
 • นางสาววีระญา  คล้ายคลึง
 • นางสาวสุภารัช  แขวงสุข
 • นางสาวอัมพร  เกษศิริ

ฝึกปฏิบัติงาน ระหว่าง วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2557
 • นางสาวกฤติกาญจน์  ก๋งพริ้ง
 • นางสาววนิดา  พิทยาการนุรัตน์
 • นางสาววรัญญา  รัสภา
 • นางสาวอัมพิกา  ทะสุใจ

ฝึกปฏิบัติงาน ระหว่าง วันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ถึง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556
 • นางสาวโสภาพรรณ  จตุหงษ์
 • นางสาวนริศรา  เหล่าพลประทีป
 • นางสาวนฤมล  คชฤทธิ์
 • นางสาวกรกวี  ถามูลตรี

ฝึกปฏิบัติงาน ระหว่าง วันที่ 14 มีนาคม 2554 ถึง วันที่ 17 มิถุนายน 2554
 • นางสาวจิราภรณ์  สุดสวาท
 • นางสาวจีราวรรณ  เมืองแก้ว
 • นางสาวชุติมา  เอมโอษฐ์
 • นางสาวนัฐภรณ์  พลกล้า

ฝึกปฏิบัติงาน ระหว่าง วันที่ 26 ตุลาคม 2553 ถึง วันที่ 21 มกราคม 2554
 • นางสาวเกสรา  พุฒนาค
 • นางสาวธาราทิพย์  ติณโสภารัตน์
 • นางยุพิน  ชื่นบาล
 • นางสุนีรัตน์  รู้เจน

ฝึกปฏิบัติงาน ระหว่าง วันที่ 26 ตุลาคม 2552 ถึง วันที่ 22 มกราคม 2553
 • นางสาวชดารัตน์  สุวรรณอำไพ
 • นางสาวทาริกา  บุญปัน
 • นางสาวศุภลักษณ์  สุบุญมี
 • นางสาวอลิษา  จุนันท์

ฝึกปฏิบัติงาน ระหว่าง วันที่ 27 ตุลาคม 2551  ถึง วันที่ 23 มกราคม 2552
 • นายกรกนก  เสียมไพรี
 • นายไชยพัจน์  เชษฐ์พงพิทัก
 • นายไพศาล  โต๊ะไธสง
 • นายอภิเชษฐ์   เสียงสูงเนิน

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก


หลักสูตวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเวชระเบียน

ฝึกปฏิบัติงาน ระหว่าง วันที่ 30 ตุลาคม 2566 - 29 ธันวาคม2566 (ปี4)
 • นางสาวอัจฉริยา มงคล
 • นางสาวทิพย์ยุพา แข็งขัน
 • นางสาวสณธิยา หมาดโส๊ะ
 • นางสาวฉันทิศา ผิวพรรณ

ฝึกปฏิบัติงาน ระหว่าง วันที่ 25ตุลาคม2565-29ธันวาคม2565 (ปี4)
 • นางสาวลลิตาพร เชตฐราช
 • นางสาวจันทิรา จันทกลัด
 • นางสาวศิวพร จันทร์มี
 • นางสาวณิศวรา รัตนภักดี
 • นางสาวกนกพร ชุ่มใจ

ฝึกปฏิบัติงาน ระหว่าง วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563-12 มีนาคม 2564 (ปี3)
 • นางสาวพลับพลึง  เพียกุนา
 • นางสาวโยษิกา  มังสุไร
 • นางสาววรรณฤดี  หาดเพชร
 • นางสาวปิยธิดา  แซ่ลิ้ม

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาเวชระเบียน

ฝึกปฏิบัติงาน ระหว่าง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562-3 พฤษภาคม 2562 (ปี3)/23เมย.62
 • นางสาวเจนจิรา  ชนะศรี
 • นางสาวธิติสุดา  แก้วจันทร์
 • นางสาววรรณพร  ชัยชุมพร
 • นางสาวศศิรา  รัตนภักดี
 • นางสาวอติพร  กลิ่นฉุน

ฝึกปฏิบัติงาน ระหว่าง วันที่ 18 มกราคม 2559-15 มีนาคม 2559 (ปี4)
 • น.ส.จุฑามาศ  ปลายแก่น
 • น.ส.ชาลิสา  เอียดช่วย
 • น.ส.อติกานต์  กลั่นแก่นเวช
 • น.ส.ศิวะพร  ไกลถิ่น

ฝึกปฏิบัติงาน ระหว่าง วันที่ 16 เมษายน 2558-8 พฤษภาคม 2558 (ปี3)
 • น.ส.ชนกพร  ภูมิการีย์
 • นายปรัชญา  สันทะนะ
 • น.ส.ยุวรัตน์  หิงไธสง
 • น.ส.วันนรี  วิทักษ์บุตร
 • น.ส.ศิวะพร  ไกลถิ่น
 • นายสหรัฐ  รักษาศิริ
 • น.ส.สุชาดา  จันทร์สมร
 • น.ส.สุพัตรา  พิมพา

ฝึกปฏิบัติงาน ระหว่าง วันที่ 23 มีนาคม 2558 -10 เมษายน 2558 (ปี3)
 • น.ส.กมลวรรณ  อาจฉายา
 • น.ส.กุลลดา โพธิ์นา
 • นายธนพล  พรหมเมือง
 • น.ส.ธนาพร  ด้วงสูงเนิน
 • น.ส.ปัญชญาพร  พันธุ์คำ
 • น.ส.พุทธิดา  สุ่มประเสริฐ
 • น.ส.ภัทรียา  แก้วเมืองกลาง
 • นายวัชรินทร์  สว่างศรี

ฝึกปฏิบัติงาน ระหว่าง วันที่ 2 มีนาคม 2558 -20 มีนาคม 2558 (ปี3)
 • น.ส.กนกนาฏ แก้วพวง
 • น.ส.ดวงกมล อิ่มเอิบ
 • น.ส.นัยนา  สมศรี
 • นายภาคภูมิ  แสงชาตรี
 • นายมนตรี  ม่วงแถม
 • น.ส.ลลิตา  ท้าวกัลยา
 • น.ส.สกุณา  ใจปัดชา
 • น.ส.สุกานดา  สุขศาลา

ศึกษาดูงาน เรื่อง การควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพโรงพยาบาลในงานเวชระเบียนผู้ป่วยใน
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 
 • นส.กมลวรรณ  วงษ์ฝุง
 • นส.ปิยณัฐ  นาคดี
 • นส.มินตรา  ปานเจริญ
 • นส.วสุนันท์  มโนคติธรรม
 • นายธนกฤต  ชื่นบาน

คณะสังคมและมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน

ฝึกปฏิบัติงาน ระหว่าง วันที่ 7 มีนาคม 2565-31 พฤษภาคม 2565
 • น.ส.พีรยา พุ่มพันธ์ม่วง
 • น.ส.ปิยาอร เกตุถาวร
 • น.ส.ปราริณา พรจำศิลป์

ฝึกปฏิบัติงาน ระหว่าง วันที่ 8 มีนาคม 2564-28 พฤษภาคม 2564
 • นางสาวมัลลิกา  วันทาวงษ์
 • นางสาวนารินทร์  ทวีคูณ
 • นางสาวสุทธิดา  เกลียวทอง

ฝึกปฏิบัติงาน ระหว่าง วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ถึง วันที่ 9 สิงหาคม 2562
 • นางสาวจรรยาวรรณ  กรัดปรี
 • นางสาว ศรุตา  ศรีสวัสดิ์

ฝึกปฏิบัติงาน ระหว่าง วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 10 สิงหาคม 2561
 • นางสาวกาญจนา  กาฬเนตร
 • นางสาวปวันรัตน์  วรสหวัฒน์
 • นางสาวภรชิตา  ฤทธิเกิดละมูล
 • นายอินทัช  สุดแสวง

ฝึกปฏิบัติงาน ระหว่าง วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ถึง วันที่ 11 สิงหาคม 2560
 • นางสาวสโรชา  ชิตช่วงรัตน์
 • นางสาวนัท  จิตรานนท์
 • นางสาวริณลัญชนา  ทุ่งฝนภูมิ

ฝึกปฏิบัติงาน ระหว่าง วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ถึง วันที่ 11 สิงหาคม 2559
 • นางสาวธัญวรัตน์  นัฏสุภัคพงศ์
 • นางสาวภาวิณี  ทรัพย์ประเสริฐ
 • นางสาวสุชานันท์  อัศวธรรมรัตน์
 • นางสาวอุไรรัตน์  บัญชานุกูลกิจ

ฝึกปฏิบัติงาน ระหว่าง วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ถึง วันที่ 14 สิงหาคม 2558
 • นางสาวสาวนี  บุญชู
 • นางสาวกัญญา  ธัญณกันต์กุล
 • นางสาวสุจิรา  สอนนา

ฝึกปฏิบัติงาน ระหว่าง วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2557
 • นายประกอบ  ทิมกระจีน
 • นางสาวกันยาพร  พรมยะ


มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล 

ฝึกปฏิบัติงาน ระหว่าง วันที่ 11 สิงหาคม 2557  ถึง วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
 • นางสาวนุสรา  ชมพูนุช

.

9.3.58

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน

1.ชื่อวิชา: ฝึกปฏิบัติการงานเวชระเบียน

2.คำอธิบายรายวิชา
 • ฝึกปฏิบัติการ การจัดทำ จัดเก็บ ดูแลรักษาและทำลาย ค้น ยืม คืน รวมทั้งการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานเวชระเบียน ควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานเวชระเบียนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน รวมทั้งปลูกฝังให้มีจริยธรรมและจิตสำนึกในการให้บริการงานเวชระเบียน คิดวิเคราะห์ มีความรับผิดชอบ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
3.ผลลัพธ์การเรียนรู้
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบงานเวชระเบียนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
 • สามารถจัดทำ จัดเก็บ ดูแลรักษาและทำลาย ค้น ให้บริการยืม-คืนเวชระเบียนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในได้
 • สามารถเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จในงานเวชระเบียนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในได้
 • สามารถควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานเวชระเบียนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในได้
 • สามารถคิดวิเคราะห์และนำไปประยุกต์ใช้ในงานเวชระเบียนได้
 • มีพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา มีจริยธรรมและจิตสำนึกในการให้บริการ มีภาวะผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีม ใฝ่รู้ และพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงาน
4.วัตถุประสงค์ของรายวิชา หลังสิ้นสุดการศึกษา
 • ความรู้ความเข้าใจในระบบงานเวชระเบียนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
 • สามารถจัดทำ จัดเก็บ ดูแลรักษาและทำลาย ค้น ให้บริการยืม-คืนเวชระเบียนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในได้
 • สามารถเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จในงานเวชระเบียนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในได้
 • สามารถควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานเวชระเบียนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในได้
 • สามารถคิดวิเคราะห์และนำไปประยุกต์ใช้ในงานเวชระเบียนได้
 • มีพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา มีจริยธรรมและจิตสำนึกในการให้บริการ มีภาวะผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีม ใฝ่รู้ และพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงาน
5.ระยะเวลาการศึกษา ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2558 ภาคการศึกษาปลายปีการศึกษา 2557
 • นักศึกษามีระยะการฝึกปฏิบัติงาน 120 ชั่วโมงปฏิบัติงานจริง โดยนักศึกษาจะต้องมีเวลาฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาทั้งหมด

6.นักศึกษาในชั้นปี  ชั้นปีที่ 3

7.สถานที่ฝึกปฏิบัติ  หน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านเวชระเบียนโรงพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป หรือโรงพยาบาลที่มีฐานะเทียบเท่า

8.การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
1.ฝึกปฏิบัติงานด้านการจัดระบบงานเวชระเบียนผู้ป่วยนอก
 • การจัดทำ
 • การจัดเก็บ
 • การค้นหา
 • การยืม-คืน
 • การดูแลรักษา
 • การทำลาย
2.ฝึกปฏิบัติงานด้านการจัดระบบงานเวชระเบียนผู้ป่วยใน
 • การจัดทำ
 • การจัดเก็บ
 • การค้นหา
 • การยืม-คืน
 • การดูแลรักษา
 • การทำลาย
3.ฝึกปฏิบัติงานควบคุมคุณภาพเวชระเบียนโดยการวิเคราะห์ข้อมูลและการประยุกต์ใช้ในด้านการจัดทำ
การจัดเก็บ การค้นหา การยืม-คืน
 • การรวบรวมข้อมูล
 • การแยกหมวดหมู่ข้อมูล
 • การวิเคราะห์ข้อมูล
 • รายงานผลการวิเคราะห์
 

9.กิจกรรมการเรียนการสอน

การจัดระบบงานเวชระเบียนผู้ป่วยนอก
1.การจัดทำเวชระเบียน
 • การซักประวัติและการคัดกรอง
 • การบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มและฐานข้อมูล
 • การตรวจสอบสิทธิการรักษา
2.การจัดเก็บเวชระเบียน
 • การลงทะเบียนรับคืน
 • การแยกหมวดหมู่
 • การจัดเก็บเข้าตู้เก็บ
3.การดูแลรักษาเวชระเบียน
 • การตรวจสอบแฟ้มเวชระเบียน
 • การซ่อมแซมแฟ้มเวชระเบียน
4.การค้นหาเวชระเบียน
 • การค้นหาเวชระเบียนในชั้นเก็บและในฐานข้อมูล
 • การลงทะเบียนส่งตรวจ
5.การให้บริการยืมคืนเวชระเบียน
 • รับใบขอยืมเวชระเบียน
 • ค้นหาเวชระเบียน
 • บันทึกข้อมูลการยืม
 • รับคืนเวชระเบียน
 • ติดตามเวชระเบียนที่ยังไม่ได้รับคืน
 • การทำลายเวชระเบียน

การจัดระบบงานเวชระเบียนผู้ป่วยใน

1.การจัดทำเวชระเบียน
 • การลงทะเบียนรับผู้ป่วย
 • การจัดเตรียมเวชระเบียน
 • การเรียงแบบฟอร์มเข้าแฟ้ม
2.การจัดเก็บเวชระเบียน
 • การลงทะเบียนรับคืน
 • การแยกหมวดหมู่
 • การจัดเก็บเข้าตู้เก็บ
3.การดูแลรักษาเวชระเบียน
 • การตรวจสอบแฟ้มเวชระเบียน
 • การซ่อมแซมแฟ้มเวชระเบียน
4.การค้นหาเวชระเบียน
 • การค้นหาเวชระเบียนในชั้นเก็บและฐานข้อมูล
 • การติดตามเวชระเบียน
5.การให้บริการยืม-คืน เวชระเบียน
 • รับใบขอยืมเวชระเบียน
 • ค้นหาเวชระเบียน
 • บันทึกข้อมูลการยืม
 • รับคืนเวชระเบียน
 • ติดตามเวชระเบียนที่ยังไม่ได้รับคืน
6.การทำลายเวชระเบียน (สังเกตการณ์)

การควบคุมคุณภาพระบบงานเวชระเบียนโดยการวิเคราะห์ข้อมูลและประยุกต์ใช้ด้านจัดทำ จัดเก็บ ค้นหา ยืม-คืน การบันทึกเวชระเบียน
 • การรวบรวมข้อมูล
 • การแยกหมวดหมู่ข้อมูล
 • การวิเคราะห์ข้อมูล
 • รายงานผลการวิเคราะห์

ศึกษาระบบงานเวชระเบียน


โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านวิชาชีพในแหล่งฝึกปฏิบัติงาน 
ภาควิชาเวชระเบียน  วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก 
วันที่ 4-7 มิถุนายน 2562
 • นางสาวปราณี ลิ้มกุล
 • นางสาวญาณิศา วงษ์สมบัติ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี

ระดับ ปวส.

ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ

สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ฝึกปฏิบัติงาน ระหว่าง วันที่ 16 มีนาคม 2559-19 พฤษภาคม 2559

          1.นายอิทธิพล  อุ่นเดช

          2.นายจักรพันธ์ อินทร์ทรง

          3.นายชัยณัฏฐ์  สังข์สุวรรณ
.