สิ่งที่ควรศึกษา

 1. ศึกษาระบบการบริหารจัดการในแผนกเวชระเบียนของโรงพยาบาลในส่วนกลาง โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และสถานบริการสาธารณสุขอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. ศึกษาแนวทางการดำเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
 3. ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการรักษาพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับงานเวชระเบียน เช่น HA ISO HPH
 4. ศึกษาการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน (Medical Record Audit)
 5. ศึกษาการจัดกลุ่มโรค และค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs)
 6. ศึกษาการใช้โปรแกรม DRG Audit และโปรแกรมสำเร็จรูปอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานเวชระเบียน
 7. ศึกษางานด้านการบริการชุมชน และการประชาสัมพันธ์งานเวชระเบียน
 8. ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ปฎิบัติงานในโรงพยาบาล และแนวทางการแก้ปัญหา
 9. ศึกษาปัญหาและผลกระทบในการเปลี่ยนแปลงระบบบริการสุขภาพ ต่อระบบงานเวชระเบียนและสถิติ
 10. ศึกษาแนวโน้มการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศในงานเวชระเบียนและสถิติ
 11. ศึกษาทัศนคติของผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน และผู้เกี่ยวข้องต่องานเวชระเบียน สถิติ และคอมพิวเตอร์
 12. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างงานเวชระเบียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 13. ศึกษาเรื่องจรรยาบรรณในวิชาชีพและพฤติกรรมบริการ
 14. ศึกษาเรื่องกฏหมายที่เกี่ยวข้องในงานเวชระเบียนและระบบบริการสุขภาพ
 15. ศึกษาทบทวนในการจัดทำสถิติ รายงานและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร