14.8.57

สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

สหกิจศึกษา หรือ โคออป (อังกฤษco-op:Co-operative Education)  เป็นรูปแบบการผสมผสานระหว่างความรู้ที่ใช้ในห้องเรียน กับการทำงานที่ใช้ประสบการณ์จริง โดยรูปแบบทั่วไปคือการให้นักศึกษาไปทำงานจริงในระหว่างภาคเรียนการศึกษา ขณะเดียวกันก็มีการให้คะแนนและมีหน่วยกิตให้ โดยจะแตกต่างกับการฝึกงานที่นักศึกษาจะใช้เวลาในช่วงปิดเทอมไปทำงาน จุดมุ่งหมายของสหกิจศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถได้ทดลองประสบการณ์ทำงานจริง และได้มีการเตรียมตัวก่อนจบการศึกษาเพื่อพร้อมจะทำงานได้ 

านเวชระเบียน รพ.ราชบุรี รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มอบความไว้วางใจ ส่ง นางสาวนุสรา  ชมพูนุช  ฝึกปฏิบัติงานที่ งานเวชระเบียน รพ.ราชบุรี ระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม 2557 ถึง   วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557


http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2