7.8.61

รายละเอียดการฝึกปฏิบัติงาน หลักสูตรสาธารสุขศาสตรบัณฑิต วทก

ด้านเวชระเบียน
  1. ศึกษาโครงสร้างในงานเวชระเบียน
  2. ศึกษาระบบงานเวชระเบียนผู้ป่วยนอกและเวชระเบียนผู้ป่วยใน
  3. ศึกษาหน้าที่ความรับผิดชอบของงานเวชระเบียน
  4. ศึกษาการบริหารงานบุคคลในงานเวชระเบียน
  5. ฝึกปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและการแก้ไขปัญหาในหน่วยงาน
  6. ฝึกปฏิบัติจัดทำและวิเคราะห์ตัวชี้วัดคุณภาพงานเวชระเบียน
  7. ศึกษาตัวชี้วัดคุณภาพตามเกณฑ์ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ)
  8. ศึกษากระบวนการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
  9. ศึกษาขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน

วทก.61