29.10.58

คณะสังคมและมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน

ฝึกปฏิบัติงาน ระหว่าง วันที่ 7 มีนาคม 2565-31 พฤษภาคม 2565
 • น.ส.พีรยา พุ่มพันธ์ม่วง
 • น.ส.ปิยาอร เกตุถาวร
 • น.ส.ปราริณา พรจำศิลป์

ฝึกปฏิบัติงาน ระหว่าง วันที่ 8 มีนาคม 2564-28 พฤษภาคม 2564
 • นางสาวมัลลิกา  วันทาวงษ์
 • นางสาวนารินทร์  ทวีคูณ
 • นางสาวสุทธิดา  เกลียวทอง

ฝึกปฏิบัติงาน ระหว่าง วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ถึง วันที่ 9 สิงหาคม 2562
 • นางสาวจรรยาวรรณ  กรัดปรี
 • นางสาว ศรุตา  ศรีสวัสดิ์

ฝึกปฏิบัติงาน ระหว่าง วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 10 สิงหาคม 2561
 • นางสาวกาญจนา  กาฬเนตร
 • นางสาวปวันรัตน์  วรสหวัฒน์
 • นางสาวภรชิตา  ฤทธิเกิดละมูล
 • นายอินทัช  สุดแสวง

ฝึกปฏิบัติงาน ระหว่าง วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ถึง วันที่ 11 สิงหาคม 2560
 • นางสาวสโรชา  ชิตช่วงรัตน์
 • นางสาวนัท  จิตรานนท์
 • นางสาวริณลัญชนา  ทุ่งฝนภูมิ

ฝึกปฏิบัติงาน ระหว่าง วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ถึง วันที่ 11 สิงหาคม 2559
 • นางสาวธัญวรัตน์  นัฏสุภัคพงศ์
 • นางสาวภาวิณี  ทรัพย์ประเสริฐ
 • นางสาวสุชานันท์  อัศวธรรมรัตน์
 • นางสาวอุไรรัตน์  บัญชานุกูลกิจ

ฝึกปฏิบัติงาน ระหว่าง วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ถึง วันที่ 14 สิงหาคม 2558
 • นางสาวสาวนี  บุญชู
 • นางสาวกัญญา  ธัญณกันต์กุล
 • นางสาวสุจิรา  สอนนา

ฝึกปฏิบัติงาน ระหว่าง วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2557
 • นายประกอบ  ทิมกระจีน
 • นางสาวกันยาพร  พรมยะ